تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

فیلتر کربن اکتیو

برخی از پروژه های ساخت، نصب و راه اندازی فیلتر کربن اکتیو

– فیلتر کربن تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت اهواز

– فیلتر کربن اکتیو تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان رازی اهواز

– فیلتر کربن اکتیو تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شفا اهواز

– فیلتر کربن اکتیو تصفیه خانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

– فیلتر کربن اکتیو تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

– فیلتر کربن اکتیو تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان چناران

– فیلتر کربن اکتیو تصفیه خانه مجموعه تفریحی ارم سبز

– فیلتر کربن اکتیو تصفیه خانه فاضلاب مجموعه پناهندگان نروژ