تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

حذف سختی آب

برخی از پروژه های ساخت، نصب و راه اندازی سختیگیر

– سختیگیر تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سلامت اهواز

– سختی گیر تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان رازی اهواز

– سختیگیر رزینی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شفا اهواز

– سختیگیر تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

– سختی گیر تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

– سختیگیر تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان چناران

– سختی گیر تصفیه خانه فاضلاب مجموعه تفریحی ارم سبز

– سختیگیر تصفیه خانه فاضلاب مجموعه پناهندگان نروژ