تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

تصفیه خانه فاضلاب بتنی-مخزن بتنی

برخی از پروژه های تصفیه خانه فاضلاب بتنی

ـ تصفیه خانه فاضلاب بتنی شهرک کاسپین

ـ تصفیه خانه فاضلاب بتنی شهرک ساحلی دریا کنار

ـ تصفیه خانه فاضلاب بتنی شهرک خانه دریا

ـ تصفیه خانه فاضلاب بتنی بندر معلم

ـ تصفیه خانه فاضلاب بتنی صنایع دریایی بندر عباس

و …

 

IMG_45041-300x225 IMG_20140928_1231291-300x225 20150528_1000571-300x225
 20150528_1001191-300x225  20150528_1006031-300x225 20150528_1000131-225x300