تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

تصفیه آب

تصفیه آب و گندزدایی :    

تصفیه آب عموماً با استفاده از انواع روشهای فیلتراسیون، یونیزاسیون، ستون های آنیون و کاتیون انجام شده و روشهای مرسوم گندزدایی نظیر کلرزنی، استفاده از اشعه UV و همچنین ازن میباشد.