تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بیمارستانی

طراحی و ساخت تصفیه فاضلاب بیمارستانی هم به صورت پکیج تصفیه فاضلاب فلزی پرتال و هم به صورت تصفیه خانه فاضلاب بتنی توسط گروه شرکت پرتو کنترل با کمترین هزینه قابل اجرا می باشد.

فاضلاب ناشی از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی به طور کلی از نظر کیفی تقریباً مشابه فاضلاب شهري هستند اما داراي مواد و ترکیبات بالقوه سمی وعفونی نیز باشند که سلامت محیط، کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان و کل جامعه را به خطر بیندازد. با توجه به نوع کاربری هر بیمارستان فاضلاب تولیدی آن کاملا متفاوت بوده و هر کدام خطرات زیست میحیطی خواص خود را به همراه دارد . ازاین رو تصفیه فاضلاب بیمارستان ها از مهم ترین اقدامات هر بیمارستان می باشد.

فاضلاب تولیدي به صورت رقیق شده میباشد و پساب خروجی از بیمارستانها ومراکز بهداشتی درمانی بدون نیاز به تصفیه فاضلاب اضافی در تصفیه فاضلاب شهري تصفیه می گردند، و بدون آنکه خطر خاص بهداشتی و زیست محیطی را سبب گردد. تخلیه فاضلاب (بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی)به صورت فاضلاب تصفیه نشده و یا فاضلاب تصفیه شده به طور ناقص باعث مخاطرات اجتناب نا پذیري بر روي بهداشت و سلامت جامعه خواهد شد. لازم به ذکر است که اثرات سمی موادشیمیایی موجود در فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی(بیمارستانی)بر روي باکتري و میکروارگانیسمهاي فعال در فرآیند تصفیه فاضلاب بیمارستان از خطرات دیگر موجود در فاضلابهاي این مرکز میباشد.

استفاده مجدد از فاضلاب و یا لجن حاصل از تصفیه فاضلاب

براساس رهنمود سازمان بهداشت فاضلاب تصفیه شده اگر قرار است بدون محدودیت براي کشاورزي استفاده گردد نباید بیش از یک تخم انگل به ازاء یک لیتر و بیش ۱۰۰ فاضلاب تصفیه شده داشته باشد. ضروري است که ml از ۱۰۰۰ کلیفرم مدفوعی در لجن تصفیه شده بیش از یک تخم انگل به ازاء هر کیلوگرم و بیشاز ۱۰۰۰ کلیفرم مدفوعی به ازاء هر ۱۰۰ گرم نداشته باشد. لجن مورد استفاده باید در داخل ترانشه هاي مخصوص پر گردد و سپس با خاك پوشانده شود.

 

تصفیه فاضلاب بیمارستان

بیمارستانها یی که به شبکه جمع اوري فاضلاب وصل نیستند می توانند تصفیه خانه اختصاصی داشته باشند یک سیستم تصفیه فاضلاب کارآمد باید داراي واحدهاي زیر باشد.

از جمله مراحل فرایندی تصفیه فاضلاب بیمارستانی به شرح زیر می باشد:

این مراحل با توجه به نوع پارامتر های اولیه متفاوت می باشد.

  • تصفیه اولیه جهت حذف بخشی از مواد آلی و مواد جامد معلق به کار گرفته میشود.شامل دانه گیر و چربی گیری و آشفال گیری
  • واحد تنظیم PH
  • واحد ته نشینی اولیه
  • واحد اختلاط و انعقاد
  • تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بیمارستان
  • گندزدایی فاضلاب بیمارستانی با کلر

تصفیه لجن فاضلاب بیمارستانی

لجن ناشی از تصفیه فاضلاب جهت اطمینان از حذف بیشتر عوامل بیماریزا نیازمند هضم بیهوازي است. یک روش جایگزین جهت بی خطرسازي لجن حاصل، خشک کردن و سپس سوزاندن آن به همراه زایدات عفونی می باشد. تصفیه فاضلاب بیمارستانی در داخل محوطه بیمارستان سبب تولید لجن خواهد شد که داراي مقادیر زیادي تخم انگل و سایر عوامل بیماریزا می باشد.

امروزه تصفیه فاضلاب عفونی و بیمارستانی که حاوی طیف وسیعی از آلاینده ها می باشد بسیار حائز اهمیت است.
فاضلاب واحدهای درمانی و بیمارستانی مانند پساب های آزمایشگاهی، واحد های دیالیز و سایر فاضلاب ها حاوی انواع آلاینده ها از جمله رادیو دارو ها، پساب های عفونی، پساب های حاوی ترکیبات دارویی به خصوص آنتی بیوتیک ها و غیره می باشد. ورود اینگونه پساب ها به شبکه فاضلاب شهری باعث ایجاد آثار نامطلوب در انتهای خط تصفیه خانه شهری شده و به علت بازگشت آب های واحدهای بیولوژیک به شبکه آبیاری، در صورت عدم تصفیه و جداسازی از شبکه باعث ایجاد بیماری، مقامت در برابر داروها و اثرات بسیار نامطلوب بر جامعه می گردد.