تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

روش های تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب

شرکت پرتو کنترل هوشمند با توجه به نوع فاضلاب، توانایی طراحی فرآیند مناسب و اجرای انواع روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی و یا تصفیه فاضلاب صنعتی را با استفاده از پکیج های پیش ساخته به شرح ذیل دارد:

 – تصفیه فاضلاب با استفاده از لجن فعال به روش هوادهی گسترده یا عمقی

– تصفیه فاضلاب با استفاده از لجن فعال به روش بی هوازی

– تصفیه فاضلاب به روش فرآیند IFAS

– تصفیه فاضلاب به روش فرآیند AGAR

– تصفیه فاضلاب به روش دیسک بیولوژیکی گردان یا RBC

– تصفیه فاضلاب با استفاده از فرآیند SBR

– تصفیه فاضلاب با استفاده از فرآیند MBR

– تصفیه فاضلاب به استفاده از صافی چکنده یا بیوتاور

– تصفیه فاضلاب با فرآیند UASB

– تصفیه فاضلاب با فرآیندMBBR

 

 

 

 

کلمات کلیدی : تصفیه فاضلاب ، انواع روش های تصفیه فاضلاب ، فاضلاب بهداشتی ، فاضلاب صنعتی