تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

تصفیه فاضلاب کارخانه جات لبنی

طراحی و ساخت تصفیه فاضلاب کارخانه های لبنی هم به صورت پکیج تصفیه فاضلاب فلزی پرتال و هم به صورت تصفیه خانه فاضلاب بتنی توسط گروه شرکت پرتو کنترل قابل طراحی و اجرا می باشد.

خواص فاضلاب لبنی

  •  مواد آلی مثل: پروتئین ،کربوهیدرات و لیپیدها
  • غلظت بالای جامدات معلق BOD و COD
  • نیتروژن وفسفر
  • چربی معلق
  • PH  با نوسانات زیاد

انواع لبنیات
شیر پاستوریزه،پودرهای شیر وآب پنیر،پنیر،کره،شیر تغلیظ شده،بستنی وماست
انواع فاضلاب کارخانه های لبنیات

  • فاضلاب ناشی از فرایندهای خنک سازی و گرم سازی: معمولا فاقد آلاینده اند ومیتوان باحداقل تصفیه مورد استفاده مجدد قرار داد یا به آبهای سطحی تخلیه کرد.
  • فاضلاب ناشی از شستشو: از تمیز کردن تجهیزات در تماس با شیر یا محصولات لبنی، تمیز کردن ریخت و پاشهای شیر یا محصولات آن، تمیز کردن تجهیزات آب پنیر(فشرده سازی و شورسازی) ، تمیزکردن CIP ، آبهای ناشی از خرابی ونقص فنی تجهیزات وخطاهای عملیاتی.
  • محتویات فاضلاب ناشی از شستشو: انواع گندزدا، دترجنت های اسیدی و یا قلیایی ودر نتیجه PH  متغییری دارند.مواد شیمیایی مورد استفاده برای CIP شاملNaOH  ، HNO3 ،H3PO4   و هیپوکلریت سدیم می باشد.
  • فاضلاب بهداشتی: به طور مستقیم به تاسیسات فاضلاب منتقل می شود.

 

روش تصفیه فاضلاب کارخانه جات لبنی

۱)جداسازی فیزیكی در تصفیه فاضلاب لبنی

هدف اصلی از جداسازی در تصفیه فاضلاب حذف ذرات بزرگ یا ریز است كه باعث تخریب پمپ ها و گرفتگی تجهیزات پایین دست می شود همچنین توصیه می شود كه جداسازی فیزیكی فاضلاب صنایع لبنی تا حد امکان به سرعت انجام گیرد تا از افزایش غلظت COD به دلیل حل شدن جامدات جلوگیری شود .

۲)كنترل PH

تنوع زیادی در PH فاضلاب های حاصل از کارخانه های لبنی وجود دارد كه این ممكن است به طور مستقیم با استراتژی های پاک سازی مختلف بكار گرفته شده مربوط می باشد .

۳)حذف چربی، روغن و گریس در تصفیه فاضلاب لبنی

وجود چربی ها ، روغن و گریس (FOG) در فاضلاب فرآیندهای لبنی می تواند باعث به وجود آمدن مشكلات بسیاری در سامانه های تصفیه فاضلاب موجود در محل و تأسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهری شود. بنابراین ضروری است كه FOG ها قبل از تصفیه فاضلاب محصولات لبنی كاهش و یا به طور كامل حذف شوند .

۴)سیستم شناورسازی با هوا و شناورسازی با هوای محلول

حذف مكانیكی چربی با شناورسازی هوای محلول (DAF) شامل هوادهی بخشی از فاضلاب بازیافت شده در فشار حدود ۴۰۰ – ۶۰۰ کیلو پاسکال در یك اتاقك فشار و سپس رها کردن آن در یك تانك شناورسازی حاوی پس آب های تصفیه نشده فرآیندهای لبنی است . هوای محلول تحت شرایط فشار نرمال اتمسفر در تانك شناورسازی به حباب های ریز هوا تبدیل می شوند. جامدات سنگین تشکیل شده ته نشین می شوند درحالی که حباب های هوا به ذرات چربی و دیگر مواد معلق باقی مانده از پساب در حال عبور متصل می شوند . لجن های به دست آمده حذف شده و اگر در یك تانك روباز ذخیره شوند

۵)تصفیه فاضلاب بیولوژیكی

تجزیه بیولوژیكیدر تصفیه فاضلاب کارخانه های لبنی از گزینه های امیدواركننده برای حذف مواد آلی از فاضلاب لبنی است . هرچند تشكیل لجن به خصوص در طول فرآیند تجزیه بیولوژیكی هوازی منجر به ایجاد مشكلات جدی و هزینه های دفع می شود . این مشكلات می توانند به وسیله قابلیت جذب تركیبات خاصی آلی و همچنین فلزات سنگین سمی تشدید شود . اگرچه سامانه های بیولوژیكی دارای مزایایی مانند تحولات میكروبی مواد آلی پیچیده و امكان جذب فلزات سنگین توسط میکروب های مناسب است . فرآیندهای بیولوژیكی هنوز هم نسبتا ساده و دارای پتانسیل زیاد برای تركیب انواع مختلفی از طرح های بیولوژیكی برای حذف تركیبات انتخابی هستند .

۶) سامانه های بیولوژیكی هوازی و بیهوازی ،روش انعقاد الکتروشیمیایی جهت تصفیه فاضلاب صنایع لبنی و ته نشینی و زلال سازی و گند زدایی  از جمله مراحل فرایندی می باشد که درتصفیه فاضلاب لنبی مورد استفاده قرار میگیرد.