تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

تصفیه خانه شهری

تصفیه فاضلاب شهری

فاضلاب شهري شامل فاضلاب توليدي منازل، مراکز تجاري، موسسات شهري (ادارات، سازمان ­ها، موسسات آموزشي، هتل­ ها و رستوران­ ها، زندان ­ها و…) مي­باشد. با توجه به اينکه در اغلب مراکز مذکور حدود ۸۰% آب مصرفي به فاضلاب تبديل مي­ شود، لذا ۹۹/۹% فاضلاب شامل آب بوده و تنها ۰/۱% آن را ناخالصي ­هاي جامد تشکيل مي­ دهد. اما همين درصد بسيار ناچيز در فاضلاب داراي حد زيادي از آلودگي است به نحوي که ۱۰۰۰ ليتر فاضلاب تصفيه نشده قادر به آلودگي آب مي ­باشد. بخش عمده فاضلاب متشکل از آب است که در صورت حذف آلاينده­ ها و ناخالصي­ هاي آن، مي­تواند دوباره در چرخه مصرف قرار گيرد. بنابراین هدف از تصفیه فاضلاب در جوامع امروزی علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست و بروز خطرات بهداشتی، تامین یک منبع آب دائمی و مطمئن جهت مصارفی مانند صنعت و کشاورزی می باشد

فرايند تصفيه فاضلاب شهری

تصفيه فاضلاب شهري بطور شاخص باتصفيه مقدماتي ،اوليه و ثانويه مقايسه مي شود .تصفيه فاضلاب بطور يك استاندارد ملي ایالت متحده براي پساب تخليه شده به آبهاي سطحي مي باشد.

يك درجه بالاتر ازتصفيه فاضلاب كه” در اينجا تصفيه فاضلاب پيشرفته يا مرحله سوم ناميده مي شود” ممكن است در حلال هاي ويژه اي براي حفاظت كيفيت محيطي و بهداشتي مورد نياز باشد.

در اين گزارش تصفيه فاضلاب شهري انتقالي مورد توجه قرار گرفته است كه شامل آشغالگيري ،شن گيري ،ته نشيني اوليه و تصفيه بيولوژيكي مي شود زيرا اين روش متداولترين روش است.

تصفيه فاضلاب  مقدماتي

تصفيه فاضلاب مقدماتي فاضلاب بطور معمول شامل آشغالگيري و دانه گيري مي شود. آشغالگيري فاضلاب جامدات زبر وخشن مثل پارچه هائي كه به تجهيزات مكانيكي برخورد كرده اند را جدا سازی میکند. دانه گيري جامدات شني وغير زنده و سنگين را كه در كانالها ته نشين شده  اندو مراحل تصفيه فاضلاب را تاثير گذاشته اند. تصفيه فاضلاب مقدماتي براي آماده كردن فاضلاب براي تصفيه بعدي بكار مي رود اما اين روش تغيير كمي در كيفيت فاضلاب ايجاد ميكند پسابهائي كه از تصفيه فاضلاب مقدماتي (آشغالگيري و شن گيري) بطور معمول بالجنها مخلوط نمي شود

تصفيه اوليه فاضلاب

 تصفيه اوليه فاضلاب معمولا”شامل ته نشيني ثقلي ،آشغالگيري فاضلاب ودانه گيري براي حذف جامدات قابل ته نشيني مي شود بطور جزئي بيشتر از نصف جامدات معلق بطور معمول حذف مي شوندbodدرشكل جامدات قابل حذف شدن توسط ته نشيني نيز حذف مي شود .دريك دوره درطول تحول تدريجي تصفيه فاضلاب خانگي ودستگاههاطراحي واجراكرده اند تصفيه فاضلاب اوليه وپساب اوليه بطور معمول به آبهاي سطحي تخليه شده كه بطور قابل محسوس رقيق شده است اكنون تصفيه اوليه به عنوان يك وسيله اقتصادي براي برخي آلودگيهاقبل ازتصفيه ثانويه وپس مانده از تصفيه فاضلاب اوليه مواد معلق تغليظ شده ازذراتي در آب بنام لجن اوليه مي باشد اگر چه هدف تصفيه فاضلاب اوليه اين است كه جامدات معلق قابل حذف وbodراجداكند محتويات فاضلاب تحت عنوان جامدات قابل ته نشين بوجود مي آيد يا توسط جامدات قابل ته نشين فاضلابهاكه ممكن است همچنين حذف شوند، جذب مي شود .بنابراين تصفيه اوليه بركاهش غلظت پساب مواد غذائي ،ارگانيسمهاي بيماري زا وعناصر ديگر بطور بالقوه تركيبات زنده سمي اثر مي گذاردو سازنده هايئكه حذف مي شوند در لجن اوليه وجود دارد

تصفيه ثانويه فاضلاب

تصفيه ثانويه فاضلاب تقريبا”هميشه با استفاده يك فرايند تصفيه فاضلاب بيولوژيكي همراه است ميكروارگانيسمها در مواد معلق (در فرايند لجن فعال )چسبيده شده به ديوار (در يك صافي چكنده يا يكي از متغييرهاي آن ) يا در حوضچه ها يا فر آيند هاي ديگري كه براي حذف مواد زنده قابل تجزيه بيولوژيكي استفاده ميشود . قسمت مواد توسط ميكروارگانيسم كه براي توليد co2 وديگر توليدات پاياني اكسيد ميشود وباقيمانده انرژي ومواد مورد نياز براي حفاظت محيط را فراهم ميكند .براي اينكه ميكروارگانيسمها بطور بيولوژيكي لخته تشكيل دهند، ذرات قابل ته نشين رادرتصفيه بيولوژيكي بعدي ، اين توده حياطي اضافي در تانكهاي ته نشيني تحت عنوان مواد معلق غليظ شده، جدا ميشوند كه لجن ثانوي ناميده مي شوند(همچنين تحت عنوان لجن بيولوژيكي شناخته شده يا لجن فعال شده فاضلاب در صافي چكنده مي باشد ) مواد تشكيل دهنده فاضلاب  مي تواند با لجن ثانوي مخلوط شوند بعنوان نتيجه جذب جامدات قابل ته نشيني

تصفيه مرحله سوم يا پيشرفته فاضلاب

تصفيه مرحله  سوم واحدهاي تصفيه فاضلاب شهري وقتي استفاده مي شود ميشود كه شرايط آب پذيرنده يا كيفيت بهتر خروجي بيشتر از خروجي مرحله دوم تصفيه فاضلاب باشد .گندزدايي جهت كنترل ميكروارگانيسمهاي بيماري زا ،ويروسها اغلب يك مرحله عمومي از تصفيه پيشرفته است غلظت جامدات معلق وbod همراه در خروجي تصفيه شده ميتواندبافيلتراسيون وگاهي اوقات با كمك مواد منعقد كننده كاهش يابد جذب  سطحي بوسيله كربن فعال براي حذف تركيبات آلي مقاوم به عناصر جزئي استفاده مي شود غلظت آمونياك در خروجي ثانوي مي تواند كاهش يابد بوسيله نيتريفيكاسيون تصفيه پيشرفته براي حذف فسفر ونيتروژن ، همچنين بعنوان حداقل تغذيه سطحي متعارف مي تواند حذف شود .بوسيله بالا بردن بار ميكروبي يا ترسيب شيميائي تمام مراحل تصفيه پيشرفته به دنبال نصفيه ثانويه انجام نمي شود .

 به طور کلی تصفیه فاضلاب شهری شامل مراحل ذیل می باشد:

۱ ) مرحله آشغالگیر تصفیه فاضلاب شهری

۲ ) مرحله دانه گیری تصفیه فاضلاب شهری

۳ ) مرحله ته نشینی اولیه تصفیه فاضلاب شهری

 ۴ ) مرحله تصفیه بیولوژیکی تصفیه فاضلاب شهری

۵ ) مرحله ته نشینی ثانویه تصفیه فاضلاب شهری

۶ ) مرحله گندزدایی تصفیه فاضلاب شهری

۷) مرحله هاضم لجن و آبگیری و دفع لجن

                                          1

 

 

                                                                2

 

                                                               3