تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

شبکه جمع آوری فاضلاب

 IMG_22421-225x300  IMG_23371-225x300  IMG_23161-225x300  IMG_22761-300x223

به طور معمول انتقال فاضلاب در شبکه جمع آوری فاضلاب به روش ثقلی انجام می گیرد. لذا به منظور کاهش هزینه، همواره شیب زمین در مطالعات اولیه و به هنگام طراحی مد نظر قرار گرفته و بر مبنای آن طراحی صورت می پذیرد.

شیب خط لوله حداقل ۰٫۲ درصد و حداکثر ۲ در صد در نظر گرفته می شود. در مکانهایی با شیب زمین بیشتر، منهولهایی در نظر گرفته می شود که سرعت انتقال فاضلاب را کاهش دهد.

 

 

کلمات کلیدی : شبکه جمع آوری فاضلاب ، انتقال فاضلاب ، روش ثقلی