تلفن :  ۴۴۹۶۵۶۱۱ - ۴۴۹۶۵۶۰۹

تصفیه فاضلاب

فاضلاب :

آب مصرف شده اي كه از حالت انتفاعي خود ساقط مي شود را فاضلاب گویند.

  • تقسیم بندي فاضلاب :

ـ فاضلاب بهداشتی

ـ فاضلاب صنعتي

ـ فاضلاب شهری

ـ فاضلاب سطحي

ـ فاضلاب كشاورزي

  • تعریف فاضلاب صنعتي و اثرات آنھا روي محیط زیست :

به آبھاي مصرف شده در واحدھاي مختلف یك صنعت یا واحد تولیدي كه بنحوي دچار نوعي آلودگي شده باشند فاضلاب صنعتي گفته مي شود.

  • مھمترین تفاوتي که مي تواند فاضلاب صنعتي با خانگي داشته باشد عبارت است از :

۱- امكان وجود مواد و تركیبات شیمیایي و سمي در فاضلاب صنعتي بیشتر است

۲- خاصیت خورندگي آن بیشتر است

۳- خاصیت اسیدي و قلیائي بیشتري دارد

۴- امكان وجود ارگانیسم ھاي زنده در آن كمتر است

این شرکت توانایی طراحی و اجرای تمامی بخشها و فعالیتهای مرتیط با فاضلاب، شامل موارد ذیل را با استفاده از پرسنل متخصص دارا می باشد :